آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن...
عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای...
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران مورخ...
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران مورخ 96/06/11 مطالعه پایش و تعیین حریم کیفی منابع اب...
صورتجلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد ...
صورتجلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد فنی مشاوران مورخ 96/06/11 مطالعه پایش و تعیین...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب...
الحاقیه شماره یک مطالعات ساماندهی و...
الحاقیه شماره یک مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب به ابزارها یا...
خدمات مهندسی نظارت بر عملیات...
ارزیابی کیفی خدمات مهندسی نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و...