آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی...
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی...
خدمات بازرسی فنی و صحه گذاری بر فرآیند...
خدمات بازرسی فنی و صحه گذاری بر فرآیند تولید (کیفیت ساخت و کالیبراسیون) و نظارت بر...
مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه در...
مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه در مجاورت روستاهای دارای مطالعات تعیین حد...
مطالعات علاج بخشی اراضی نیستان...
مطالعات علاج بخشی اراضی نیستان رودخانه چشمه علی دامغان
ترازیابی چاههای مشاهده ای دشت میامی و...
ترازیابی چاههای مشاهده ای دشت میامی و فرومد
استعلام قیمت نظارت بر عملیات...
استعلام قیمت نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و...