آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور...
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات گشت و بازرسی، نظارت و کنترل بهره...
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح...
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به...
انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی مرحله...
انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب...
فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست...
فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی...
عملیات تکمیلی پایدارسازی، حفاری و...
عملیات تکمیلی پایدارسازی، حفاری و تزریق سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه- نوبت دوم
تمدید مهلت آگهی فراخوان ارزیابی کیفی...
اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار