آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه...
خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم...
صورتجلسه اعلام برنده مطالعه جایگزینی...
صورتجلسه اعلام برنده مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در محدوده های...
تامین تجهیزات و اجرای پست 63/20 کیلو وات...
تامین تجهیزات و اجرای پست 63/20 کیلو وات ایستگاه پمپاژ سلسی و خطوط نیرو پایاب سد...
ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی تغذیه...
ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان-نوبت دوم
استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام...
استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلی
مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای...
مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در محدوده های مطالعاتی شاهرود، دامغان و...